تحلیل معناشناختی واژگان حوزة معنایی «مرگ» در شعر لبید بن ربیعه

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


یکی از مهم ترین موضوعاتی که ذهن انسان ها بویژه اندیشمندان و از جمله شاعران را به خود مشغول کرده مساله «مرگ» است. در ادبیات عرب نیز شاعران قبل و بعد از اسلام دل مشغولی های فراوانی نسبت به مرگ داشتند که از بزرگترین رویداد زندگی بشری است. در این میان لبید بن ربیعه شاعر عرب دوره جاهلی از جمله شاعرانی است که فراوان از مرگ سخن به میان آورده است؛ لذا با بررسی دقیق دیوان شعر او می توان گفت که «حوزه معنایی مرگ» یکی از حوزه های برجسته در شعر این شاعر مرگ اندیش است. در این مقاله تلاش شده است تا تمامی واژگان دال بر مرگ چون «الموت، المنیه، الحتف و الحمام» و… بر اساس فرهنگ لغت های معتبر چون «لسان العرب و معجم مقاییس اللغه» و… مورد بررسی قرار گیرد و دلالت های بافت مدارانه آن ها در دیوان شاعر واکاوی می گردد. در این مقاله درباره موضوع «نشان داری واژه ها» در حوزه معنایی مرگ بحث شد؛ چرا که طرح این مبحث به خوبی بیانگر توانمندی شاعر در واژه گزینی مناسب است.

الباحثون: سید محمود میرزایی الحسینی؛ کبری خسروی؛ صبا نجم
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 92-علم الدلالة 92ث000-الدلالة المعجمية (الظاهرية)
الرابط