تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده‌ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم»

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


چکیده
یكی از شاعران برجسته ی مسیحی، جوزف الهاشم، شاعر لبنانی روزگار ما می باشد كه در ژرفای شعر متعّهدش، پیوندی از اندیشه های مسیحی و ارزش های حسینی ارائه می دهد. همو توانسته است، دوستی و ارزش های قیام حسین را با روح پایداری، جهاد و آزادیخواهی ملت های عربی بویژه لبنان و فلسطین، پیوند دهد. وی با یادآوری هدفهای قیام حسینی، ملت های اسلامی و عربی را به خیزش و پایداری در برابر رژیم صهیونیستی فرا می خواند. محورهای اساسی این پژوهش، عبارتند از؛ الف) پیشگفتاری درباره‌ی كلیّات پژوهش و معرفی شاعر و اشاره‌ای كوتاه به برخی از شاعران مسیحی معاصر كه به مدح یا رثای اهل بیت(ع) پرداخته اند. ب) پردازش و تحلیل موضوعی و ساختاری شعر عاشورایی جوزف الهاشم با محوریّت قصیده ی «مشعل الثّورتین».. یافته‌ی اساسی این بخش از پژوهش، چنین است كه سبك شعری جوزف الهاشم در شعر عاشورائي از دو گونه‌ی تقلید و نوآوری برخوردار است. بکارگیری صور خیال، بویژه استعاره، بهره گیری از قرآن کریم و حدیث شریف و نیز زبان شعری فاخر و استوار از دیگر ویژگی های ساختاری شعر او در ادب عاشوارایی است.
واژگان کلیدی
امام حسین (ع)، ادبیات عاشورایی، جوزف الهاشم، شعر مسیحی، ادبیات پایداری، مشعل الثورتین

الباحثون: تورج زینی وند
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 98-الأدب الملتزم 98ت000- الأدب الديني 98ت001- أدب المقاومة
الرابط