تحلیل لایه های درونی اندیشة عقاد با گفتمان‌کاوی در کتاب ساره

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


بررسی شخصیت عقاد در قالب نوشته داستانی او «ساره»، از دریچه گفتمان کاوی، مخاطب را به ارتباط تفکر و تکلم و اثر آن در بیان وی و هر نویسنده صاحب سبکی هدایت می نماید. عقاد ادیب، متفکر و نویسنده صاحب سبک کشور مصر است. وی کتاب «ساره» را برای بررسی شخصیت زن و مرد در جریان عشق به یکدیگر، در قالب رمان نوشته است. زیرساخت این جستار، دانشی به نام گفتمان کاوی (Analysis discourse) است که به بررسی روح موجود در یک اثر و تفکر حاکم بر آن می پردازد. گفتمان کاوی، تبیین جنبه ارتباطی زبان و اندیشـه نویسنده به منظور دستیابی به عمق ایدئولوژی غالب بر یکی از اثرهای اوست. یافته این مقاله مبین آن است که ایدئولوژی عقاد از خلال رابطه تفکر و زبانش به دست می آید. این مهم از طریق بررسی درونی دو حیطه واژه گزینی و مقولات دستوری محقق می گردد. بدین معنا که از رهگذر فوق، دستیابی به تفکر عقاد ما را به نحوه بیان وی سوق، و نوع ایدئولوژی و مکتب فکری وی را نشان می دهد.

الباحثون: محمد خاقانی اصفهانی؛ محمود خورسندی؛ وجیهه السادات سید بکایی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 94-تحليل الخطاب 94ب- أنواع الخطاب
الرابط