تحلیل شخصيّت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصيّت «گوهر و زهره»

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


چکیده
مسائل مربوط به زن، به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل انسانی در ادبيّات معاصر جایگاه خاصّي را به خود اختصاص می دهد. در این باره، صادق چوبک و نجیب محفوظ که از پردغدغه ترین نویسندگان زبان فارسی و عربی می باشند، موشکافی و اهتمام وافر خود را در دو رمان سنگ صبور و میرامار به تصویر می کشند. گوهرو زهره، نمایندگان زن ایرانی و مصری، دو شخصيّتی هستند که نویسندگان می کوشند جایگاه و کارکرد زن جامعة خویش را در قالب آنها ترسیم کنند. نگرش در کارکرد دو شخصيّت، حکایت از انسان هایی دارد که محروم از هر حقوق انسانی، گاهی تا حدّ یک ابزار، نزول می یابند. آنها مجبورند به دلیل زن بودن، هر شرایطی را که اطرافیان نادان و گاهی مغرض بر آنها تحمیل می کنند، متحمّل شوند و فرصتی برای دفاع و ابراز عقیده نداشته باشند. چنین ناکامی و ناتوانی در دو رمان، چه در اجتماع حاکم و چه در ساختار متن، دوشادوش هم حرکت کرده، تصویری بدیع از هماهنگی دو حیطه را فراروی مخاطبان قرار می دهند.
واژگان کلیدی
زن،گوهر، زهره، چوبک، محفوظ، سنگ صبور، ميرامار

الباحثون: فرهاد رجبي, خسرو موسويان نژاد
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط