تحلیل سبک‌شناختی کتاب الامتاع و المؤانسه ابوحیان توحیدی

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


سده چهارم هجری، مقارن است با درخشش بزرگانی در آسمان علم و ادب. بی شک ابوحیان توحیدی یکی از این نام آورانی است که نامش تا به امروز باقی مانده است. نوشتار پیش رو، جستاری در زندگی توحیدی و کتاب «الامتاع و الموانسه» و بازشناسی درونمایه و سبک این اثر ارزنده است. بدین روی و پیش از پرداختن به سبک شناسی نثر توحیدی، ساختار و محتوای کتاب، سیر نثر پردازی و مهم ترین جریانها و عوامل موثر در چیرگی گفتمان نثر بر شعر را در این دوره بررسی نموده با جایگاه ابوحیان در نثرپردازی آشنا می شویم. انگیزه گزینش این اثر از میان آثار پرشمار ابوحیان، علاوه بر ارزش سبک شناختی و علمی آن، جامعیت و جایگاه مرکزی این اثر در میان سایر آثار اوست که در حقیقت بازتابی از همه آثار او به شمار می آید.

الباحثون: سید محمدرضا ابن الرسول
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 94-تحليل الخطاب 94ت- مناهجه
الرابط