تحلیل زمان روایی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


زمان از عناصر مهم روایت به شمار می آید و در ساختارشکنیهایی که ممکن است نویسنده یا راوی در سیر حوادث داستان صورت دهد، اهمیتی ویژه دارد. ژرار ژنت از نظریه پردازان مشهور رمان سه نوع رابطه زمانی را میان زمان داستان و زمان متن مطرح می کند که عبارت اند از: نظم، تداوم و بسامد. در پژوهش حاضر رمان النهایات عبدالرحمن منیف از این دیدگاه روایی و جنبه های زمان و اختلافات زمانی بر اساس دیدگاه ژنت به شیوه تحلیلی بررسی شده است. رهیافت این تحلیل حاکی از آن است که نویسنده از جنبه های مختلف زمانی و رابطه های زمانی سه گانه مذکور در جریان روایت خود بهره برده است و سیر زمانی رمان مذکور به تناسب اهداف نویسنده و حوادث داستان دارای فراز و فرودهایی است که در متن مقاله به آن پرداخته شده است

الباحثون: حجت رسولی؛ شکوه السادات حسینی؛ علی عدالتی نسب
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 94-تحليل الخطاب 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط