تحلیل جامعه شناختی القابِ شاعران عربی بر اساس نظریه «داغ ننگِ» گافمن

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


نظریه داغ ننگی که جامعه شناس بزرگ آمریکایی «اروینگ گافمن» ارائه کرده، مبین این مطلب است که سه دسته صفات و القاب جسمی، نژادی و شخصیتی می توانند به عنوان داغ ننگی بر پیشانی شخص ملقب قرار گیرد و زندگی و رفتار اجتماعی او را متاثر سازد. این پژوهش با استناد به این نظریه در صدد است تا طرق شکل گیری القاب شاعران عربی و میزان تاثیرگذاری آنها بر رفتارهای اجتماعی شاعران را بررسی کند. مهمترین یافته های این پژوهش- که با روشی تحلیلی ــ توصیفی به دست آمده است- بیان کننده این مطلب است که یکی از مهمترین طرق شکل گیری لقب در نزد شاعران عربی استفاده از معایب و صفات جسمی و نژادی به عنوان لقب است که به خوبی می تواند با نظریه داغ ننگ مورد تحلیل واقع شود؛ در این پژوهش مشخص شده است که کنشهای شاعرانی چون عنتره، شنفری، تابط شرا و حطیئه در قبال داغهای جسمی و نژادی خود، بسیار متفاوت و از روزن اشعار و گفته های آنان قابل بررسی است.

الباحثون: منصوره زرکوب؛ محمد رحیمی خویگانی؛ فاطمه گلی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي 94-تحليل الخطاب 94ت- مناهجه
الرابط