تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه و القرآن الکریم، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


چکیده
در زمينة حروف مقطعة قرآنی (حروف بخش‌بخش‌شده در اوایل 29 سورة قرآن کریم) از دیرباز تاکنون نظرات و تفاسیر مختلفی وجود داشته که یکی از جدیدترین آن‌ها، نظر سعد عبدالمطلب است. او پژوهشگري مصری است که در کتابش، هیروگلیف در قرآن، بر این ادعا تأکید دارد که توانسته است با استفاده از «هیروگلیف» (زبان مصري باستان)، حروف مقطعة قرآن را رمزگشایی کند. این مقاله درابتدا نظرات گوناگون دربارة حروف مقطعه را بررسي مي‌كند و پس از معرفی هیروگلیف، به جست‌وجوی میزان صحت و سقم نظر نویسنده درزمينة رمزگشایی حروف مقطعه با استفاده از هیروگلیف مي‌پردازد. سپس نظر نویسنده و نتایج به‌دست‌آمده از آن با نظرات دیگر متخصصان در این زمینه مقایسه مي‌شود تا میزان توانایی مدعی مذکور در این باب مورد بحث و بررسی قرار گیرد و وجوه اختلاف‌نظر در اين خصوص نیز بیان ‌گردد.
واژگان کلیدی
قرآن کریم، حروف مقطعه، عبدالمطلب عدل، نقد هیروگلیف

الباحثون: محمد موسوی بفرویی, زهرا عباسی
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح001-المدرسة الهرمنوطيقية
الرابط