تحلیلی بر درونمایه¬های مجموعه داستان «حکایات حارتنا»

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


این مقاله به تبیین درونمایه­های روان­شناختی، دینی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی مجموعه داستان «حکایات حارتنا» نوشته­ی نجیب محفوظ می­پردازد. در این مقاله به مبانی اندیشه­های روانشناختی نجیب محفوظ که ریشه در مباحث فکری زیگموند فروید و کارل گوستاو یونگ دارد و مبانی اندیشه­های دینی وی که نظرات و تجربیات شخصی وی است و اصول اندیشه­های سیاسی و اجتماعی او که متأثر از اصول سیاسی – اجتماعی سوسیالیسم است و نیز گرایش­های فلسفی وی پرداخته شده است. این مجموعه داستان که مقدمه­ای برای آغاز مرحله­ی سوم داستان­نویسی محفوظ است، از ساختار روایی ویژه­ای نیز برخوردار است؛ از این رو، پیش از بررسی درونمایه­ها، ساختار داستانی این مجموعه مورد کنکاش قرار گرفته است.

الباحثون: جواد اصغری
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث004-المنهج المتکامل 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط