تحليل مفهوم «فرودست» گاياتري اسپيواک در رمان «مملکة الفراشة» اثر واسيني الاعرج با مطالعه موردي زنان

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
واسینی الاعرج، رمان­نویس معاصر الجزائری در رمان ­«مملکة الفراشة»، قالب ادبی رمان را وسیله­ ای برای بازنمایی مشکلات فرودستان و از جمله زنان نموده ­است. پژوهش حاضر، بر آن است شخصیت­ زنان را در این رمان از دیدگاه «گایاتری اسپیواک» بررسی­نماید. وی همزمان رویکردی فمنیستی-پسااستعماری دارد و یکی از شخصیت­های برجسته‌ی «مطالعات فرودستان» است که در آن افراد بی­خانمان، کشاورزان فقیر، کارگران روزمزد و زنان به عنوان مصادیق واژه­ی «فرودست» معرفی­شده­اند، اما تمرکز اسپیواک بر فرودست مونث و یا زنان است. هدف مطالعات فرودستان و از جمله اسپیواک، بازنمایی صدا، عاملیت و ذهنینت فرودستان است. این پژوهش مبتنی بر شیوه­ ی توصیفی- تحلیلی است و نتایج حاکی از آن است که واسینی الاعرج در این رمان با اعطای مرکزیت به زنان از طریق روایت رمان از نگاه و زاویه­ی دید یک زن؛ صدای آنان را منعکس نموده و با اعطای ویژگی­هایی چون فعالیت اجتماعی، روابط متکی به منطق، حق انتخاب همسر، توانایی دیدن و نوشتن به زنان، عاملیت آنان را نشان داده و ذهنیت رایج پیرامون زنانرا واسازی کرده و فرودست جنسیتی واقع شدن زنان را در اموری چون ازدواج اجباری به دلیل ترس از بالارفتن سن، چند همسری مردان و اعطای حق طلاق به مردان، پسردوستی و … به تصویر کشیده ­است.

الباحثون: بي بي راحيل سن سبلي/ سيد حسن فاتحي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir

الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ج002-المدرسة الأنوثية 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط