تحليل روايت در رمان “حين ترکنا الجسر” از منظر جريان سيال ذهن

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
رمان حین ترکنا الجسر نوشته عبدالرحمن منیف نویسنده معاصر سعودی است که در ادبیات داستانی معاصر عربی به “پیرمرد و دریا” شهرت دارد. نویسنده در این رمان با استفاده از شیوه‌های روایی مدرن توانسته افکار و اندیشه‌های خود را بسیار جذاب به مخاطب انتقال دهد و به هدف خود که درگیر کردن خواننده و وارد ساختن او به متن داستانی بوده برسد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه‌ی روایی جریان سیال ذهن که از شیوه‌های روایی مدرن محسوب می‌شود، به یافتن مولفه‌ها و مشخصه‌های این شیوه‌ی روایی در رمان مذکور پرداخته و پیرو آن به‌کارگیری و حضور مشخصه‌های روایت، زبان، ابهام، شعرگونگی، زمان و طرح تبیین گردیده است. حاصل تحقیق این است که رمان حین ترکنا الجسر را باید در زمره‌ی آثار برجسته‌ی رمان‌های جریان سیال ذهن به شمار آورد؛ زیرا که به لحاظ زبانی از تکنیک روایی تک‌گویی درونی مستقیم استفاده کرده است. عناصر زبانی در هم آمیخته و غیر منسجم است. ابهام در سراسر رمان موج می‌زند و شعرگونگی و پرش در زمان بر این ابهام افزوده است. حوادث داستان نیز بریده بریده و نامنظم روایت می‌شود.

الباحثون: مهران نجفی حاجیور/ علی نظری/ محمود میرزایی الحسینی
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 94-تحليل الخطاب 94ت001- التحليل البنيوي 94ت002- التحليل السيميائي 94ت003- تحليل الانزياحات اللغوية
الرابط