تحليل رمان في المنفي اثر ژرژ سالم بر مبناي مکتب اگزيستانسياليسم

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
در قرن بیستم دیدگاه‌های فلسفی نسبت به زندگی و وضعیت بشر، جایگاه خاصی در ادبیات و آثار ادبی یافته است. رویکرد اگزیستانسیالیسم، گواه این مدعاست. با انتشار همین مکتب در نقاط مختلف جهان، نویسندگان بسیاری به آن روی آوردند که یکی از آنان، ژرژ سالم، نویسنده و ادیب معاصر سوری است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی توصیفی از منظر فلسفه وجودگرایی، به بررسی رابطه‌ی اگزیستانسیالیسم با ادبیات، تحلیل وجودگرایانه ی رمان فی المنفی و آشکار ساختن مفاهیم اگزیستانسیالیستی در آن پرداخته‌ایم. از جمله نتایج تحقیق این است که رمان مذکور با پرداختن به مضامینی همچون غربت انسان، خرد شدن آزادی او در جامعه، محکومیت به زوال، گرایش اکثر مردم به فراموشی و فرار از آگاهی و مسؤولیت و همچنین شیء‌شدگی انسان، در شمار آثار وجودگرایانه قرار می گیرد. نویسنده رمان با به تصویر کشیدن جامعه‌ای با این ویژگی‌ها به معایب آن، اعتراض و خواننده را به تفکر وا می‌دارد. از سوی دیگر، پیرنگ، درون‌مایه و نمادها، کاملا رنگی وجودگرایانه یافته‌اند؛ همچنین شخصیت های این داستان، شباهت زیادی به شخصیت‌های آثار اگزیستانسیالیستی دارد.

الباحثون: هومن ناظميان/ فاطمه پرچگاني/ ميلاد درويشي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة 91ح003- مدرسة الدراسات الثقافية
الرابط