تاریخ شعری عربی؛ حسن قریحة علمای شیعه در دو قرن اخیر

بحث في مجلة زبان و ادبیات عربی جامعة الفردوسي مشهد - https://jall.um.ac.ir/


تاریخ شعری صناعتی ادبی است که شاعر در آن، تاریخ وقوع حوادث و وقایع مهم و تلخ و شیرین را با ماده تاریخی مناسب ضمن یک یا چند بیت خود می‌آورد. این صنعت زیبای شعری در اشعار برخی از علمای شیعه، در دو قرن اخیر به گونه‌ای جذاب و زیبا دیده می‌شود. این گفتار مناسبت‌ها و مضامینی که در برهة زمانی یادشده در شعر علمای شیعه به صورت ماده تاریخ شعری وارد شده و نیز محاسبۀ ماده تاریخ‌ها و به ویژه برخی تاریخ‌های شعری پیچیده و معماگونه و خطای محاسبۀ بعضی از آنها را توضیح می دهد و در نهایت به بیان زیبایی‌های این گونه اشعار می پردازد.

الباحثون: عبداللهی; امام زاده
نوعية البحث: بحث في مجلة زبان و ادبیات عربی جامعة الفردوسي مشهد - https://jall.um.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن . 96ت- الموازنة
الرابط