تأثیر زبان فارسی بر ادبیات عربی عصر جاهلی

بحث في مجلة زبان و ادبیات عربی جامعة الفردوسي مشهد - https://jall.um.ac.ir/


در زمینة شناخت تأثیر و تأثّر فرهنگ ها بر یکدیگر و شناخت میزان آن شاید رواج و گستره نفوذ واژه ها در یک منطقه صادق ترین گواه بر میزان تأثیرگذاری تمدنی بر تمدن دیگر باشد. در این مقاله تلاش شده به بررسی نفوذ واژگان فارسی در اشعار عربی عصر جاهلی و به تبع آن به بررسی نوع آن نفوذ، و نیز نقشی که حکومت تابع ایران در رونق-بخشی اشعار جاهلی داشت، پرداخته شود. واژه های دخیل پارسی در اشعار جاهلی حکایت از نفوذ دینی، اقتصادی، نظامی وسیاسی ایران پیش از اسلام در جزیره العرب دارد.

الباحثون: حسینی اجداد نیاکی
نوعية البحث: بحث في مجلة زبان و ادبیات عربی جامعة الفردوسي مشهد - https://jall.um.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط