بررسی کتاب صدی الحیاه بر اساس هفت اصل آموزش زبان ارتباطی

بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي


چکیده
ارزشیابی کتاب های درسی یکی از مراحل سه گانه ی تدوین برنامه ی آموزشی است: برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی . یکی از اهداف مرحله ی سوم، ارزشیابی بسته ی آموزشی و مطالب درسی است. مک دونا و شا ارزشیابی را به دو دسته ارزشیابی بیرونی و ارزشیابی درونی بر اساس میزان همخوانی فعالیت های 12 گانه ی کتاب با 7 اصل بنیادین آموزش زبان ارتباطی است: 1. اصل انتقال اطلاعات 2. اصل خلا اطلاعات 3. اصل وابستگی فعالیت ها 4. اصل آموزش کارکردهای زبان 5. اصل استفاده از زبان در سطح گفتمان 6. اصل فعالیت های معطوف به آموزش راهبردهای یادگیری 7. اصل تعامل بین زبان آموزان برای انجام دادن فعالیت ها. چنانچه در تالیف این کتاب اصول اساسی سایر روش ها و پارادایم های آموزش زبان مد نظر بوده است عدم تطابق فعالیت های کتاب با این اصول هفت گانه کاستی محسوب نمی شود و فقط نشانه ی آن است که این اصول سنگ بنای تالیف مجموعه ی صدی الحیاه نبوده است.
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی؛ اجرا؛ ارزشیابی؛ ارزشیابی درونی؛ ارزشیابی بیرونی؛ آموزش زبان ارتباطی

الباحثون: سیدضیا الدین تاج الدین
نوعية البحث: بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث004-المنهج المتکامل 91ح002- مدرسة القراءة والتلقّي
الرابط