بررسی و نقد كتاب أسلوب علي‌بن أبي طالب عليه السلام في خطبه الحربية

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


يكی از موضوعاتی كه ارتباطی تنگاتنگ با مسائل زبان‌شناسی دارد و ناقدان در بررسی و تحليل متون به آن توجهی ويژه دارند، سبک‌شناسی است كه بين روش علمی در مطالعات زبانی و روش نقدی در مطالعۀ متن ادبی توازن ايجاد کرده است. از سوی ديگر، وجود تأليفاتی در تطبيق اين روش بر متون خلأيی بزرگ در اين زمينه به‌حساب می‌آيد كه كتاب أسلوب علي‌بن أبي طالب(ع) في خطبه الحربية گامی در راستای پر كردن خلأ موجود بوده است. بدون شک هر نگاشته‌ای دارای جنبه‌های ارزشمند و احتمالاً كاستی‌هايی است كه مطرح نمودن و بررسی و نقد آنها می‌تواند زوايايی را برای نويسنده آشكار كند كه از ديد وی مخفی بوده و، از اين رهگذر، مسير برای ارائۀ هر چه بهتر تأليفات هموار شود. با اين توصيف و برای تحقق چنين هدفی در مقالۀ حاضر به بررسی و نقد كتاب أسلوب علي‌بن أبي‌طالب(ع) في خطبه الحربية اثر علی احمد عمران پرداخته شده و، بعد از ذكر مقدمه و تعريف كتاب و اشاره به نقاط قوت آن، كاستی‌های كتاب در چند محور اساسی بیان شده است. مهم‌ترين يافته‌های پژوهش، كه يافتن همان كاستی‌ها و محاسن و جنبه‌های نوآورانۀ كتاب است، در متن مفصلاً ذكر شده و همۀ آنها حاكی از آن است كه هر‌چند اثر با سرفصل وزارت علوم خيلی متناسب نيست، اما می‌تواند به‌عنوان كتاب كمك درسی، كه به تطبيق نظريه‌ای جديد بر متنی ارزشمند چون نهج‌البلاغة پرداخته، مورد استفادۀ دانشجویان قرار گیرد.
واژگان کلیدی
سبک‌شناسی، بلاغت، امام علی(ع)، أسلوب علي‌بن أبي طالب في خطبه الحربية.

الباحثون: سمیه حسنعلیان
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ت002- النقد البلاغي
الرابط