بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودك

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


ادبیات کودك رویکرد جدیدي است که در سالهاي اخیر بسیاري از نویسندگان و شاعران کشورهاي
جهان به آن پرداخته اند، اینان معتقدند که کودکان به عنوان قشر بنیادي و مهم جامعه، نقش حیاتی در
سرنوشت جوامع ایفا میکنند. از این رو، بسیاري از ادیبان این گونه ي ادبی را، ابزاري براي آماده ساختن
کودکان و اجتماعی نمودن آنها براي بر عهده گرفتن نقش هاي اجتماعی در آینده می دانند و معتقد هستند که
آگاه سازي و تربیت درست کودکان، ضامن پیشرفت کشورها خواهد بود. در جهان عرب، بعد از جنگ ژ وئن
1967 ، شاهد فعالیت هاي گسترده اي در زمینه ادبیات کودك هستیم. یکی از پیشگامان این حوزه، سلیمان
العیسی، شاعر معاصر سوریه است که تمام توان خود را در زمینه آشنا ساختن کودکان به مسائل آموزشی،
تربیتی، فرهنگی و ملی به کار میگیرد. وي، در به کاربردن کلمات، در اشعار خود، دقت کافی کرده تا از یک
سو، گنجینه لغوي کودك غنی شود و از سوي دیگر، کودکان به واسطه آشنایی با کلمات فصیح، حافظ میراث
کهن عربی باشند. واژه، نقش اساسی در زندگی اجتماعی انسان دارد و تجارب نسل ها را بر دوش می کشد .
سلیمان العیسی، معتقد است که دنیاي امروز، دنیاي آموزش کودکان است، زیرا کلید موفقیت جامعه در دستان
کوچک آنان است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، سعی شده است با بررسی
اشعار سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودك، مضامین و راهکارهایی که وي در زمینه تربیت و آموزش و
آگاهسازي کودکان به کار گرفته، مورد تحلیل و پژوهش قرار گیرد.

الباحثون: مهین حاجی زاده, مایه گوزل بهمن, محدثه ابهن
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 70ـ الأنواع الأدبية
الرموز الفرعية: 79ـأدب الأطفال . 79 ت003 ـ الأغاني والأشعار
الرابط