بررسی و تحقیق در زحاف خبب از بحر متدارک و کاربرد آن در شعر فارسی

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


خبب یکی از مزاحفات بحر متدارک است که وزنی مطبوع و پرترنّم و دلکش دارد. این وزن اساساً یکی از وزن¬های مخصوص شعر عربی است و در شعر فارسی چندان معمول نیست. امّا شاعران خوش¬ذوق و نغز پرداز زبان فارسی به¬یکباره از این وزن زیبا غافل نبوده-اند و گه¬گاه در این وزن طبع¬آزمایی کرده¬اند که بعضی از آنها استادانه و جذّاب از کار درآمده است.
در این مقاله ابتدا وزن متدارک وخبب ، یکی از زحافات آن مطرح گردیده و نمونه هایی از شعر عربی و فارسی برای آن ذکر گردیده و آنگاه به شکل گسترده تری مثنوی « شیر و شکر » شیخ بهائی از جهت علم عروض (زحاف خبب از بحر متدارک) مورد بررسی قرار گرفته است . هم چنین کوشش شده است تا تأثیرات این زحاف بر شعر زیبایی پارسی واکاوی گردد.

الباحثون: سید اسماعیل قافله باشی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة 99-العروض 99خ016-المتدارک 99ذ-الزحافات
الرابط