بررسی مقایسه ای مضامین شعری نازک الملائکه و جان کیتس(مطالعه موردپژوهانه نگرش دو شاعر به مرگ)

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


نازک ملائکه، شاعر برجسته عراقی، از جمله پیشگامان شعر نو در ادبیات عرب است که در آثار خود از مبانی فکری و مکاتب ادبی مغرب زمین متاثر بوده است. از این رو، به نظر می رسد که گذشته از شناخت و تحلیل آثار او، شناسایی منابع الهام-بخش و مشخص کردن نوع و میزان تاثر او از آنها ضرورت داشته باشد. این شاعر عراقی به اعتراف خود و ناقدان عرب، از شاعرانی چون شکسپیر، بایرون، شلی، الیوت و کیتس تاثیر پذیرفته است. لذا مقاله حاضر درصدد است با تکیه بر مکتب فرانسه در ادبیات تطبیقی و با روش توصیفی- تحلیلی مضامین شعری نازک را بررسی کند و الهام پذیری او را در نوع نگرش به مرگ از جان کیتس، یکی از شاعران انگلیسی الهام بخش وی روشن نماید. دیدگاه کیتس و نازک الملائکه درباره مرگ و زندگی از مرحله عواطف به مرحله عقلانی می رسد، و به حدی رشد می کند که پختگی حرفه ای این دو شاعر را نشان می دهد. آن دو، با تصویرگری از مرگ، به خوانندگانشان کمک می کنند تا با این مفهوم دشوار روبرو شوند. به بیان دیگر، دو شاعر با مهارتی خاص، معنای سنتی مرگ را به چالش می کشند و به آشنایی زدایی آن در قالب شعر می پردازند تا فضای مناسبی برای گفتگو در این باره فراهم آورند.

الباحثون: نرگس انصاری؛ زهرا جاننثاری
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط