بررسی مضامین عاشورایی شعر شریف مرتضی

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


يكي از بارزترين موضوعات و مضامين شعر آييني شيعه، رخداد عاشورا و حوادث و پيامدهاي آن است كه اين حادثه از آغاز وقوع دست مايه شعرا، بويژه شاعران شيعي گرديد. سيد مرتضي به عنوان عالمي شاعر از جمله انديشمندان عصر عباسي است كه در شعر خود، جنبه هاي مختلف اين رخداد سرنوشت ساز را به تصوير كشيده است. اين پژوهش سعي كرده است با بررسي نمونه هايي از اشعار عاشورايي سيد مرتضي، علاوه بر بيان جنبه هاي ادبي و بلاغي اين اشعار آنها را از نظر محتوا و مضمون تحليل كند. تامل در سروده هاي اين اديب فقيه بيان كننده آن است كه وي واقعه عاشورا را فقط از جنبه عاطفي و براي برانگيختن احساسات مخاطب محور اشعار خود قرار نداده است؛ بلكه علاوه بر ذكر بعد عاطفي به بيان مسائلي همچون مقام اهل بيت، جايگاه حادثه عاشورا در تاريخ بويژه تاريخ اسلام، عوامل وقوع اين واقعه، مظلوميت اهل بيت، و اثبات حقانيت امام حسين(ع) و اهل بيت پرداخته است.

الباحثون: رضا افخمی عقدا؛ وصال میمندی؛ محسن زمانی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 98-الأدب الملتزم 98ت000- الأدب الديني
الرابط