بررسی مضامین سیاسی اشعار فاروق جویده در جریان انقلاب 2011 مصر

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


توجه به امور انسانی و مسائل مربوط به جامعه، سیاست و حکومت از دیرباز در شعر شاعران عرب جریان داشت؛ اما در سالهای اخیر این اهتمام به مسائل و مشکلات جامعه، شکلی منسجم و جدی تر به خود گرفته است و شاعران بیش از پیش، خود را به رعایت این امر ملزم می دانند. فاروق جویده، از جمله شاعرانی است که در برابر حاکمیت استبدادی مصر، به ویژه در دوران حسنی مبارک، احساس تعهد و مسوولیت نموده و ذوق ادبی خود را در مسیر وطن، مبارزه طلبی و مقابله با حکومت مبارک قرار داده است. او همواره از منتقدان دولت مصر بوده و در کنار مردم معترض و انقلابی کشورش به مبارزه برخاسته و در کسوت شاعری روشنفکر و آگاه به امور جامعه، با سحر قلم و جادوی خیال خود، نقشی بسزایی در پیشبرد اهداف انقلابی هم میهنانش در جریان انقلاب 25 ژانویه 2011 م. مصر ایفا نموده است. هدف این مقاله بررسی مضامین سیاسی اشعار جویده و تاثیر آن در انقلاب 2011 مصر هست؛ چرا که اشعار شاعرانی چون فاروق جویده در جریان انقلاب اخیر این کشور نقشی بسزا در تشویق جوانان مصری به انقلاب برضد حکومت حسنی مبارک داشته است و در پیشبرد براندازی حکومت حسنی مبارک موثر واقع شد. روش این تحقیق عمدتا به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و و با بررسی و تحلیل قصاید سیاسی شاعر در مسیر مبارزه طلبی و انقلاب صورت گرفته است.

الباحثون: مرتضی قائمی؛ مجید صمدی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث004-المنهج المتکامل
الرابط