بررسی مجله علمی- پژوهشی بحث في مجلة لسان مبين – جامعة قزوين – http://lem.journals.ikiu.ac.ir/؛ مطالعه علم سنجی

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


علم­سنجی حوزه­ای است که به سنجش شاخص­های کمّی مؤثر در نشر علوم می­پردازد. مجلات علمی- پژوهشی بار سنگینی در انتقال مفاهیم علمی در رشته­های تخصصی بر عهده دارند. مجلة «لسان مبین» یکی از مجلات علمی– پژوهشی در حوزة زبان و ادبیات عربی است که در پژوهش حاضر، 15 شماره از آن در یک دورة 4 ساله بررسی شده است. در این مقاله معیارهایی؛ مانند زبان مقالات، میزان مشارکت نویسندگان، میزان مشارکت مؤسسه­ای و بین مؤسسه­ای، تعداد نویسندگان بر حسب جنسیت، مدرک نویسندگان بر حسب جنسیت، پرتولیدترین نویسندگان و مؤسسات، بیشترین موضوع مقالات و میزان بهره­گیری از منابع آن­ها ارزیابی شده­است. نتایج پژوهش نشان می­دهد از مجموع 161 مقاله، 31 مقاله به زبان عربی نوشته شده است. بیشترین مشارکت در مورد مقالات با دو نویسنده به میزان 89 مقاله بوده است. در 97 مقاله، نویسندگان، همکار و از یک مؤسسه بوده­اند. تعداد 259 نویسنده با مجله همکاری داشته­اند که 173 نفر مرد بوده­اند. نویسندگان با مدرک استادیاری بیشترین همکاری را داشته­اند. دو نویسنده با 7 مقاله پرتولیدترین نویسندگان بوده­اند. ادبیات تطبیقی با 34 مقاله بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است. نویسندگان مرتبط با دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره) قزوین با 22 مقاله بیشترین همکاری را داشته­اند. همچنین میزان بهره­گیری از منابع در مقالات 3/ 26 درصد بوده که 6/56 درصد مقالات کمتر از میانگین موردنظر از منابع بهره گرفته­ اند.

الباحثون: امیر مقدم متقی؛ آشور قلیچ پاسه ؛ مسعود باوان پوری
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث004-المنهج المتکامل
الرابط