بررسی جریان سیال ذهن در رمان«اللص والکلابِ» نجیب محفوظ

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


جریان سیال ذهن، سبکی جدید در داستان نویسی است که در آن نقش نویسنده به حداقل ممکن می رسد؛ چرا که اندیشه ها و احساسات شخصیت ها همان گونه بیان می شود که در ذهن آنان جریان دارد. در این شیوه، ترتیب زمانی، مکانی و نظم منطقی رویدادها به هم می ریزد و روش های روایی؛ مانند تک گویی درونی و حدیث نفس مشابه و گاه همسو با آن است. از نویسندگانی که از این شیوه در آثار خود استفاده کرده اند، می توان به جیمز جویس، ویلیام فاکنر، ویرجینیا ولف و… از دنیای غرب؛ نجیب محفوظ، غسان کنفانی، حلیم برکات و … از دنیای عرب؛ صادق چوبک، عباس معروفی، هوشنگ گلشیری و… از ایران اشاره کرد. این جستار با بررسی و نقد رمان «اللص و الکلاب»(دزد و سگ ها) اثر نجیب محفوظ با معیارهای جریان سیال ذهن، به این نتیجه رسید که نویسنده در این رمان، وظیفه انتقال بخش های مهمی از داستان خود را به عهده گفتگو؛ از جمله تک گویی درونی نهاده است، و بدین وسیله به خواننده اجازه می دهد تا مستقیما و بدون دخالت راوی در جریان افکار و احساسات قهرمان داستان قرار گیرد و نیز، توانست با کمک ویژگی های مختلف تک گویی درونی از قبیل صاحب تک گویی درونی، در نظر نگرفتن مخاطب معهود، شیوه شخصیت پردازی، راهیابی به ذهن قهرمان، پدیده همزمانی، گونه های تک گویی درونی و … شخصیت قهرمان را به مخاطب نشان دهد.

الباحثون: قاسم مختاری؛ معصومه زندنا
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة 97-الأدب القصصي 97ت002-الرواية
الرابط