بررسی تطبیقی مفاهیم واژة شب در اشعار عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


عبدالوهاب بیاتی و مهدی اخوان ثالث دو شاعر مشهور معاصر در ادبیات عربی و فارسی، توانسته اند افکار و اندیشه های خود را در قالب واژگان و تراکیب در خور توجه، به تصویر کشندا ز جمله ی این واژگان، «شب» است که در اشعار این دو شاعر، مفاهیم مختلف و متنوعی را در خود جای داده است. بیاتی و اخوان به دلیل تجربه های نسبتا مشابه در زندگی، با نگاهی تقریبا یکسان به این پدیده نگریسته اند؛ اگر چه تفاوتهایی نیز در این نگاه دیده می شود، تمرکز اصلی این مقاله بر اشتراکات معنایی این واژه است. با تمرکز بر واژه «شب» در شعر دو شاعر، دیده شد که دو شاعر از واژه «شب» و مصداق معنایی و بیرونی آن به مثابه عنصر زمانی صرف فراتر رفته اند و از آن به عنوان واژه ای نمادین و نشان دار بهره برده اند و آن را دست آویزی ساخته اند که وضعیت درونی و اجتماعی خویش را به آن پیوند بزنند؛ یعنی این واژه در اشعار هر دو شاعر به وصف اوضاع سیاسی و اجتماعی اختصاص داشته است. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع پژوهش کیفی است. بحث و بررسی در باب پرسشهای مورد نظر مقاله، در چارچوب مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی پیش می رود.

الباحثون: عباس عرب؛ معصومه نقی پور
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط