بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


زمینه ها و عوامل ایجاد نوع ادبی داستان­نویسی معاصر در ادبیات عرب و فارسی بسیار نزدیک و شبیه به هم است؛ بویژه اینکه در هر دو زبان، داستان برگرفته از الگوهای داستان نویسی غرب است؛ یعنی شباهت­ها سبب شده است که بسیاری از محققان، شیوة داستان نویسی یکی از این دو را متأثر از دیگری بدانند؛ هرچند تأثیر را نمی توان انکار کرد. در این مقاله شباهت­ها و احیانا تأثیر و تأثر دو داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده وحجابمنفلوطی از یکدیگر نشان داده شد. برای نقد و بررسی دقیق­تر، عناصر داستانی دو اثر را ابتدا جداگانه تجزیه و تحلیل و معرفی کرده­ایم و سپس به مقایسة عناصرداستانی دو نوشته پرداخته­ایم. نویسندگان این دو اثر با نگاه انتقادی به جامعة زمان خویش نگریسته­اند. از این رو، بررسی این دو داستان خصوصا درونمایة آن­ها می­تواند به ما در شناخت جامعه و محیط اجتماعی عصر نویسندگان کمک کند.

الباحثون: حمید طاهری؛ مریم غفوریان
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط