بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر بهار و شیخ ناصیف یازجی

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


مقاله حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاه محمد تقی بهار شاعر، ادیب و محقق ایرانی و ناصیف یازجی شاعر لبنانی در مورد دنیا می پردازد. این دو شخصیت از دو زبان و فرهنگ متفاوت برخاسته، و از مضامین اخلاقی و حکمی در دیوانشان به وفور استفاده کرده اند تا آنجا که ناصیف یازجی به عنوان شاعر حکمت شناخته شده است. ملک الشعرای بهار هم در دیوان خود، قطعات، مثنوی ها، حکمت های فراوانی را به کار برده است. بین این دو شاعر بزرگ زبان و ادبیات فارسی و عربی قرابت و مشابهت های فکری، روحی، فلسفی و …وجود دارد. این تحقیق به روش تحلیلی – توصیفی با استقرا و استخراج شواهد و تحلیل آن ها و براساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی انجام شده است.

الباحثون: یحیی معروف؛ محمد فارغی شاد
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط