بررسی تطبیقی سازمايه گفت‌وگو در داستان‌های ماهی سیاه کوچولو و الحدیقة الأجمل با تأکید بر آموزه‌های دینی

بحث في مجلة ادب عربي - جامعة طهران - https://jalit.ut.ac.ir


چکیده
گفت وگو از سازمایه­‌های مهم و بنیادین ادبیات داستانی است که همسو و هم ­جهت با ساختار روایی داستان عمل می‌کند و شخصیت‌ها، درون‌مایه، کشمکش‌ها و به‌­طور کلی طرح اثر را قوام می‌بخشد. نویسندگانِ داستان کودک، در آثار هنری خود به گفت­‌وگو اهتمام ویژه­‌ای داشته و آثار آنان با گفت‌­وگو ارتباطی تنگاتنگ دارد. پژوهش پیش­‌ رو بر آن است که با روش نقد ساختارگرایی و بر اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، سازمایۀ گفت‌­وگو را با تأکید بر آموزه‌های دینی در دو داستان ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی و الحدیقة الأجمل اثر زهیر ابراهیم رسام بررسی نماید. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که در میان انواع کارکردهای گفت­‌وگو، پیش­برد عمل داستانی بیش­ترین بسامد را در دو داستان دارد و با وجود همسویی داستان ماهی سیاه کوچولو با آموزه‌­های دینی­‌ای همچون یاری رساندن به دیگران، مرگ­‌اندیشی، نفرت از غرور و دروغ، گاه در آن ناهمگونی­‌هایی با آموزه­‌های دینی دیده می­‌شود مثل سلام نکردن، مسخره کردن دیگران، کتک زدن و…. اما ابراهیم رسام آموزه­‌های دینی را بیش از بهرنگی در داستان خود آورده و می­‌توان گفت داستان او مغایرتی با آموزه­‌های اسلام ندارد و بیش از داستان ماهی سیاه کوچولو با آموزه‌­های دینی همسو است.

الباحثون: سيد مهدی مسبوق/ ابوذر گلزار خجسته
نوعية البحث: بحث في مجلة ادب عربي - جامعة طهران - https://jalit.ut.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن . 96ت- الموازنة
الرابط