بررسی تطبیقی داستان فریکسوس از اساطیر یونان و اسماعیل ذبیح الله از قرآن

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


مقاله ی حاضر، بررسی دو اثر اسطوره ای و مذهبی است که به دو فرهنگ مختلف تعلق دارند؛ ولی از نظر بن مایه ی داستانی شبیه هم هستند. یعنی مقایسه ی داستان فریکسوس از اساطیر یونان باستان و داستان اسماعیل ذبیح الله از قران کریم که این داستان در تورات نیز با اندک تفاوتی آمده است. بافت دو داستان از نظر سیر کلی و اتفاقات و اعمال قهرمانان، نزدیک به هم است. شخصیت های داستانی دو به دو با هم مشابهت دارند. حتی روحیات آن ها نیز شبیه هم است. با بررسی همانندی های این دو داستان اسطوره ای و دینی می توان میان رمز گونگی اساطیر و راز آمیز بودن داستان های اسلامی و عرفانی پلی زد. دراین دو داستان در حقیقت کهن الگوی فرزندکشی در شکلی مبارک و مقدس جریان می یابد و از فره ی ایزدی، به شکلی فرهمند، امکان تحقق تراژدی از داستان سلب می شود. در این نوشته سعی شده است که شباهت ها و تفاوت ها ی دو داستان بررسی شود. و تا حدی نیز به پیدایش آیین قربانی پرداخته می شود.

الباحثون: زینب نوروزی؛ علی رضا اسلام
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن . 96ت- الموازنة
الرابط