بررسی تحليلی – انتقادی مقاله های سبکشناسی(الأسلوبية) مطالعه ی موردی مقاله های علمی پژوهی سالهای 1393-1389

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


ین پژوهش با هدف دستیابی به وضعیت مقاله­های نوشته شده در موضوع سبک­شناسی (الأسلوبية) از سال 1389 تا 1393 انجام شده و در پی رسیدن به وضعيت این مقاله­ها و مقايسه آن با وضعيت مطلوب است. اين پژوهش بر اساس روش تحليل محتوای کمی انجام گرفته است. داده‌هاي جمع­آوری شده از طريق پرسش­نامه و با استفاده از آمار توصيفی و با بهره گرفتن از نرم­افزار اکسل (Excel) به داده­های کمی تبدل شده است.

عنوان، چکيده، مقدمه، روش پژوهش، بدنه اصلی مقاله، نتايج و منابع، هفت قسمت از مقاله است که محور اصلی پرسشنامه قرار گرفته است. برای هر کدام از اين قسمت­ها بر اساس اصول مقاله­نويسی، عنوان­هایی گذاشته شد تا بر اساس آن عنوان­های هفتگانه بررسی شود.

بررسی­ها نشان می­دهدکه مقدمه­های مقاله­ها در موارد متعدد، اصول و معیارهای لازم مقدمه­نويسی را ندارند. این نقصان بیشتر در سوال­ها يا فرضیه­های پژوهش و پیشینه پژوهش یافت می­شود. مشخص نبودن نوع روش پژوهش، روش جمع مواد پژوهش و روش تحلیل داده­ها از اشکال­های اساسی روش پژوهش مقاله­ها است. پيشنهاد می­گردد تا نويسندگان به مبانی نظری پژوهش، رويکرد انتقادی و تحليل محور، پايبندی به روش پژوهش و نوآوری توجه بيشتری نمايند.
واژگان کلیدی
الأسلوبية – سبکشناسی – نقد مقاله – مجله های علمی پژوهشی

الباحثون: حسین کیانی, یوسف نظری
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث004-المنهج المتکامل
الرابط