بررسی تأثیر نرم افزار کیف الکترونیک آریابوک بر میزان پیشرفت تحصیلی درس عربی

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


یکی از نرم‌افزارهایی که امروزه در آموزش زبان عربی مورد استفاده قرار می‌گیردء نرم‌افزار آموزشی آریا- بوک است که چند سالی است در مدارس کاشان نیز توزیع می‌شود. در این پژوهش تاثیر به‌کارگیری این نرم‌افزار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس عربی و تفاوت میان میزان پیشرفت تحصیلی آنان در مقایسه با روش‌های بررسی شده است. پژوهش از نظر هدف» کاربردی و از نظر روش» شبه تجربی و مقایسه‌ای – آزمایشی است. جامعة آماری؛ شامل کلیة دانش‌آموزان پسر پایه هشتم مدارس شهرستان کاشان (جمعا ۲۱۳۹دانشآموز) است. پژوهش با تدریس مستقیم در ۶ کلاس (جمعا۷۰ دانش- آموز) به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش در طول یک نیم‌سال تحصیلی (4۶-۹۵) و در ۱۵ جلسه انجام گرفته است. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون 7 و با ضریب اطمینان 74۹0 در قالب پیش‌آزمون و پس‌آزمون تحلیل آماری شده است و به منظور سنجش دقیق‌تر نتایج» نمرات مستمر آنها نیز ت بررسی و تحلیل شده است. با توجه به نتایجی که از تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss به دست آمد؛ مشخص شد: 1- در اثر استفاده از این نرم افزار ، تفاوت معنی داری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون ایجاد شده است 2- استفاده از این نرم افزار، در فرایند یاددهی و یادگیری دارای تاثیر بیشتر و تفاوت معنادارتری نسبت به روش سنتی بوده است

الباحثون: مسلم سخنی؛ مریم جلائی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 94-تحليل الخطاب 94ت002- التحليل السيميائي 94ت003- تحليل الانزياحات اللغوية
الرابط