بررسي رمان “الصبار” سحر خليفه (براساس الگوي تحليل گفتمان انتقادي فيرکلاف)

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
گفتمان انتقادی ،سیری تکوینی از تحلیل گفتمان در مطالعات زبان شناختی است که از حد توصیف صرف داده های زبانی فراتر می رود و فرآیندهای مؤثر بر شکل گیری گفتمان را کانون توجه خود قرار می دهد. در تحلیل گفتمان انتقادی به دو رویکرد اجتماعی و زبان شناختی اشاره می­شود .در رویکرد اجتماعی به گفتمان، بافت موقعیتی و در رویکرد زبانشناختی ،بافت متنی تشریح می­گردد.سحر خلیفه از نویسندگان زبردست عرصه­ی رمان نویسی پایداری ادبیات عرب محسوب می­شود که گفتمان ادبی را برای بیان دردهاو مشکلات ملت فلسطین به کار می­برد. بافت موقعیتی رمان به دهه­ی هشتاد برمی­گردد. عاطفه صادق و فکر و اندیشه­ی پایداری جزء بافت درونی رمان و تناص(بینامتنی)، تصویر هنری وتکرار و صحنه­پردازی جزء بافت بیرونی رمان محسوب می­شود.و زبان هم یک عنصر مهم در گفتمان ادبی وی بشمار می­آید.او دیدی فمنیستی وطبیعت گرایی را در رمانش به همگان القاء می­کند. این مقاله بر اساس روش توصیفی -تحلیلی به بررسی تحلیل گفتمان انتقادی رمان “الصبار” سحر خلیفه و بر اساس الگوی تحلیلی فیرکلاف می­پردازد

الباحثون: صلاح الدين عبدي/ نسرين عباسي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي 94-تحليل الخطاب 94ت001- التحليل البنيوي 94ت002- التحليل السيميائي
الرابط