بررسي جامعه‌پذيري جنسيت زنان در سه داستان کوتاه «قماشة العليان»

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
جامعه‌پذیری جنسیت فرآیندی ذهنی و مبتنی بر مناسبات فرهنگی ـ اجتماعی است و ارتباط محکمی با باورها و ارزش‌های حاکم بر جامعه دارد که در طی آن، زنان و مردان از هم متمایز شده و رفتارهای خاصی به هرکدام از آنها نسبت داده می‌شود. مسألة اساسی این پژوهش را می‌توان به این‌ شکل مطرح کرد که آیا جامعه‌پذیری جنسیت می‌تواند هویت زنان را تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی محدود سازد یا خیر؟ و در صورت مثبت‌بودن پاسخ، این محدودیت‌ها تا چه میزان می‌تواند از لحاظ رفتاری و روحی ـ روانی به زنان آسیب برساند؟
این نوشتار بر پایة روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از نقد جامعه‌شناسی جنسیت و تأثیر آن بر رفتار زنان در سه داستان کوتاه: «لست أنا»؛ «بقایا إمرأة» و «لن أعود» از “قماشة العلیان”، نشان می‌دهد که چگونه زنان بر اثر جامعه‌پذیری ناقص جنسیتی، زمینة تحقیر خود و در نتیجه تخریب نظام خانواده را فراهم می‌آورند. آنان با تجربه‌ی شکست و سرخوردگی در انتظارات، به شدت منفعل گشته، دست به اعمال انحرافی و پرخطر می‌زنند که این آسیب‌‌ها در دو سطح  فردی و اجتماعی قابل ردیابی‌ است.

الباحثون: يحيي معروف/ سميره خسروي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir

الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي 91ج002-المدرسة الأنوثية 97-الأدب القصصي 97ت001- القصة القصيرة
الرابط