بدیعیّات، پدیده‌ای نو در عصر انحطاط

بحث في مجلة زبان و ادبیات عربی جامعة الفردوسي مشهد - https://jall.um.ac.ir/


«بدیعیّات» به عنوان فنّی نو و بی‌سابقه در دوره‌ای از تاریخ ادبیّات عربی پدید آمد که به دورة انحطاط موسوم است. بررسی این فن به عنوان نمونه‌ای از شعر و ادب این دوره، هر پژوهش‌گری را دربارة تسمیه این برهه از تاریخ ادبیّات عربی دچار تردید می‌کند. زیرا خیل عظیم دانشمندان و ادیبان و شاعران این دوره، با هزاران اثر ارزشمند اگر از شکوفایی حکایت نکند، بیان‌گر انحطاط نیز نمی‌باشد.
بدیعیّات گرچه ریشه در مدایح نبوی دارد ولی به عنوان فنّی مستقل ابراز وجود کرد و بدیعیه سرایان نام‌آوری در این عرصه هنرنمایی کردند و صنایع بدیعی را در تک‌تک ابیات قصیدة خود به تصویر کشیدند؛ و آن گاه در تبیین رموز و غموض فنون بدیعی خود شروحی ارزشمند را به رشتة تحریر درآوردند که کتاب «خزانة الادب» ابن حجه ‌حموی نمونه‌ای از آنهاست

الباحثون: عباس طالب زاده
نوعية البحث: بحث في مجلة زبان و ادبیات عربی جامعة الفردوسي مشهد - https://jall.um.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ت002- النقد البلاغي
الرابط