بدبيني در شعر الياس ابو شبکه

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
در طول زندگی گاهی مشکلات انسان شدت می­یابند و روح و روان او را تحت تأثیر قرار می­دهند وممکن است وی را به بدبینی دچار سازند. از آنجا که شعراء دارای روحی لطیف تر و احساسی قوی­تر هستند نسبت به مشکلات، بیشتر واکنش نشان می­دهند، شاید بتوان گفت همین امر امکان بروز بدبینی را در نزد آنها افزایش می‌دهد، ما در دوره­های مختلف شعرایی را شاهدیم که به بدبینی دچار بوده اند، اما این پدیده در دوره معاصر در مقایسه با دوره­های گذشته گسترش یافته است بخصوص در بین شعراء مکتب رمانتیسم. الیاس ابو شبکه ازشعرای پیرو این مکتب به حساب می­آید که شعرش پر از حزن و اندوه است و در بسیاری از مواقع بدبینی وی را نشان می­دهد. مقاله حاضر پدیده بدبینی را در شعر الیاس ابو شبکه مورد بررسی قرار داده است و در پی جواب دادن به این دو سؤال می­باشد: 1- عوامل مؤثر در بدبینی الیاس ابو شبکه کدامند؟ 2- الیاس ابو شبکه نسبت به چه اموری بدبین می­باشد؟
عوامل متعددی در بوجود آمدن بدبینی در نزد ابوشبکه مؤثر می‌باشند که از جمله آنها می‌توان به بیماری و ترور پدرش… اشاره کرد . دامنه بدبینی او بسیار گسترده است که نشانه‌های آن را از نگاه شاعر به دنیا تا نگرشش به وطن و عشق می توان یافت. مقاله حاضر سعی بر این دارد که پدیده بدبینی را در شعر الیاس ابو شبکه با روش تحلیلی _ توصیفی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

الباحثون: علي نظري/ علي باقر طاهري نيا/ يونس ولييي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث002- المنهج النفسي
الرابط