بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفتخان رستم و معلقه ی عنتره بن شداد عبسی

بحث في مجلة زبان و ادبیات عربی جامعة الفردوسي مشهد - https://jall.um.ac.ir/


داستان سفر قهرمان و گذشتن از مراحل دشوار برای نیل به مقصودی معین و بخشیدن رهآورد این سفر پرمخاطره به یاران، کهن‌الگویی است که ژوزف کمبل (۱۹۸۷-۱۹۰۴)، اسطورهشناس آمریکایی را بر آن داشت تا با بررسی شواهدی متعدد از قصه‌ها و افسانه‌های مختلف جهان، طرح جامعی را به شیوه رایج ساختارگرایان، برای ارائه نمایه بنیادین کهن‌الگوی سفر قهرمان، ارائه نماید. مفروض بر اینکه بررسی و انطباق این الگو با داستان‌های ملل، با تفاوتها و شباهتهایی در سیر ساختاری مواجه خواهد شد. با هدف تبیین همگونی‌ها و ناهمگونی‌های ساختار این الگو با سفر قهرمانی در داستان «هفت‌خوان رستم» از شاهنامه فردوسی و «معلقه عنتره بن شداد» از شاعران عصر جاهلی عرب (نجد،۵۲۵م.)، به بررسی ویژگیها و صفات کهن‌الگوهای مربوط با روش توصیفی- تحلیلی به لحاظ نقد کهن‌الگویی می‌پردازد. این جستار، با ارائه نشانه‌های حماسی و بازگویی نشانه‌های قهرمانی در سروده عنتره و موارد قابل انطباق ساختار آن با سفر قهرمانی (الگوی یگانه کمبل)، طی مطالعه ارتباطات متقابل دو اثر، به این شیوه، این نتیجه را نشان می‌دهد که ساختار این الگو، در هر دو اثر، خود را در قالبی جدید، با وجود تفاوت‌ها و شباهت‌ها تکرار می‌کند.

الباحثون: احمدرضا حیدریان شهری; منصوره حاجی هادیان
نوعية البحث: بحث في مجلة زبان و ادبیات عربی جامعة الفردوسي مشهد - https://jall.um.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط