بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر)

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


تجلی شخصیتهاي حماسی در ادبیات ملل مختلف بارز است و بسیار به آن اهمیت داده م یشود .
شاعران به آن شخصیتها فخر میورزند و بخش فراوانی از سرودههاي خویش را به دلاور يهاي آنان
اختصاص میدهند. ادبیات فارسی وعربی به طور گسترده اي از واقع ۀ کربلا و شخصیت هاي آن تاثیر
پذیرفته است و اشعار فراوانی در این زمینه سروده شده است؛ ولی با توجه به قابلیتهاي زبانی و شرایط
مختلف ادبی و نوع نگاه شاعران در ادبیات فارسی و عربی، تعابیر آنان از این واقعه گاهی مشترك و گاهی
مختلف است. در این میان بخشی از ادبیات عاشورایی فارسی و عربی به حضرت عباس (ع) حماسه ساز
دلاور واقعه کربلا اختصاص دارد و این اشعار ابعاد مختلف شخصیتی ایشان را انعکاس م یدهد و این
انعکاس در آیینۀ ادبیات فارسی و عربی شایان بررسی و تحلیل است . در ادبیات عربی به مضامینی
همچون سقایت، شجاعت و فخر در توصیف شهادت ایشان و ذکر نسب، بسیار بیشتر از ادبیات فارسی
توجه شده است و در ادبیات فارسی نیز مظلومیت وزیبایی و پرچمداري حضرت عباس (ع) داراي برتري
نسبی است. به طور کلی صبغۀ حماسی اشعار عربی معاصر نسبت به اشعار فارسی پررنگتر است در حالی
که جنبۀ رثایی در ادبیات فارسی چشمگیر تر است. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف شخصیتی حضرت
عباس(ع) در بارزترین سرودههاي معاصر عربی و فارسی و شباهت و تفاوتهاي این بازتاب میپردازد.
واژگان کلیدی
ادبیات معاصر، ادبیات تطبیقی، شعر عربی، شعر فارسی، حضرت عباس(ع)، حماسۀ کربلا.

الباحثون: عبدعلی فیض الله زاده, بهزاد حشمتی
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن . 96ت- الموازنة
الرابط