اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه‌ای آراء‍‍ ناقدان برجستة معاصر غرب و عرب)

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


گاه در بعضی مجامع ادبی چنین گمان می شود که بهره مندبودن شاعر از ذوق و قریحه خاص شعری، لزوما برخاسته از مراتب فهم و معرفت عمیق و گسترده وی از حقایق عالم است. چنین پنداری درباره شاعر مانع از ورود رویکردهای انتقادی به ساحت شعر او می گردد. حال آنکه اگرچه شاعر از علو طبع و تخیلی ژرف برخوردار باشد، این بدان معنا نیست که همواره ادراکی برتر از دیگران در کشف حقیقت و تفسیر آن دارد و یا با مراتب عالی وجود و عوالم غیب در ارتباط است. حقیقت آن است که شاعر به سبب دارابودن نگرشی متفاوت به پدیده های پیرامون خویش، برداشتی دیگر از موجودیت این اشیا و روابط میان آنها دارد لذا دریافت درونی خود را در قالب الفاظ و عباراتی نو و برانگیزاننده پردازش می کند، در این میان هرچه شاعر گنجینه وسیعتری از علوم و معارف در درون خود داشته و به مراتب عالی تری از رشد و ارتقای فکر نائل آمده باشد، مفاهیم و مضامینی متعالی نیز در متن شعر وی مشهود خواهد بود. از این رو، استعداد پردازش شعر، تزکیه روح و رشد شخصیت شاعر تنها زمینه ای برای دست یافتن به حقایق و سنخیت یافتن با آنهاست. تاثیر عمیق و پایدار نظام فکری شاعر بر زبان و فرهنگ جامعه، نباید موجب گردد نقشی ویژه در تاثیرگذاری بر افکار و هدایت فکری جامعه متوجه وی بدانیم. اندیشه شاعرانه او هراندازه غنیتر، اصیلتر و وسیعتر گردد، تاثیری بسزا در رشد فکری جامعه ادبی و به دنبال آن رشد فرهنگ عمومی جامعه خواهد داشت. بنابر نتیجه این پژوهش مقایسه ای- تحلیلی می توان گفت مکاتب ادبی غرب بطور عمده، حامی بی طرفی شعر و حفظ ساختار هنری آن هستند، اما در جوامع ادبی عرب، با وجود تاثر از ساختار این مکاتب، شاهد روح معانی و مفاهیمی عالی هستیم که ضمن حفظ ماهیت حسی و خیال انگیز شعر، در متن آن مشهود است.

الباحثون: ابوالحسن امین مقدسی؛ فرزانه آجورلو
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط