اصالت ایرانی برخی از حکمتهاي اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید

نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/


بخش مهمی از حکمت هاي اخلاقی ایران باستان به زبان عربی، ترجمه و در منابع عربی حفظ شده
است. این حکمت ها از راه هاي گوناگون از جمله آثار نویسندگان ایرانی مانند ابن مقفع و ثعالبی به ادب و
فرهنگ عربی نفوذ کرده و به تدریج، هویت اصلی و ایرانی آن از بین رفته است . این مقاله به بررسی
برخی از حکمت ها که نام گوینده آن در گذر زمان بنا به دلایل گوناگون حذف گردیده و اصالت ایرانی آن
در فرهنگ عربی مغفول مانده، میپردازد. به علت فراوانی منابع عربی در این زمینه، پژوهش حاضر به
کتاب العقد الفرید، اثر ارجمند ابن عبدربه(متوفی 328 ق) محدود شد؛ این کتاب به مثابه گنجینه ادب شرق،
دربردارنده بسیاري از حکمت هاي اخلاقی ایرانیان است که به صورت پراکنده در لابه لاي کتاب آمده
است. پاره اي از این سخنان از کتاب مذکور، گردآوري شد و با تکیه بر منابع معتبر عربی و فارسی و
مؤلفه هاي فرهنگی، اجتماعی، محیطی و غیره توصیف و تحلیل گردید تا مالکیت معنوي آن، دوباره به
حکیمان و پادشاهان دوره باستان همچون بزرگمهر، اردشیر، انوشیروان و غیره بازگردانده شود.
واژگان کلیدی
حکمت اخلاقی ایرانی، العقد الفرید، بزرگمهر، اردشیر، حکمتهاي گمنام

الباحثون: محمدرضاعزیزی, مریم گریوانی, عبدالرحیم حقدادی
نوعية البحث: نقد ادب عربی - جامعة الشهيد بهشتي - http://jalc.sbu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث001-المنهج التاريخي
الرابط