اسطوره موجودیتی تجدید پذیر

بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي


چکیده
اسطوره حلقه ی وصل میان انسان معاصر با انسان نخستین است. پیوند میان خواست های درونی و رفع نیازهای ناشناخته ی انسان معاصر و همتای نخستین او، با اسطوره مفهوم پیدا می کند. شناخت اسطوره و دریافت دقیق هویت آن به سادگی امکان پذیر نیست؛ به همین سبب نمی توان تعریف دقیقی از اسطوره ارائه کرد. وجود دهها تعریف متفاوت از دیدگاه های دین شناختی، روان شناختی، فلسفی و غیره دلیل روشنی بر این مدعا است. نوشته ی حاضر بر آن است تا با بررسی برخی تعاریف اسطوره وارد این عرصه شود و نهایتا به تعریفی نو از اسطوره دست یابد. ورود به اسطوره شناسی خود مقدمه ای است برای ورود به دنیای اسطوره پژوهانی که با بهره گرفتن از این دانش به پژوهش در علوم مختلف از جمله شناخت ادیان می پردازند.
کلیدواژه‌ها
تعریف اسطوره؛ اسطوره شناسی؛ پژوهندگان اساطیری

الباحثون: ربابه رمضانی
نوعية البحث: بحث في مجلة پژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – جامعة العلامة الطباطبائي
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ح-مدارس النقد الأدبي مابعد الحداثة
الرابط