اثر پذیری غسّان کنفانی و عبّاس معروفی در رمانهای «ما تبقّی لکم» و«سمفونی مردگان» از خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين


«خشم و هیاهو»، نوشته «ویلیام فاکنر»، یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین رمانهای جهان؛ بخصوص در میان آثاری است که به سبک جریان سیال ذهن نوشته شده است. داستان نویسان بسیاری از این رمان متاثر بوده اند. از جمله آنها، «غسان کنفانی» داستان نویس فلسطینی و «عباس معروفی» داستان نویس ایرانی است که در رمانهای خویش؛ یعنی« ما تبقی لکم» و «سمفونی مردگان» از این رمان، تاثیر پذیرفته اند. یافته اساسی پژوهش گویای این است که اگرچه کنفانی و معروفی از رمان خشم و هیاهو، بویژه در زمینه تکنیک جریان سیال ذهن، تناظر شخصیتی و پایان بندی داستان، اثر پذیرفته اند، اثرپذیری ایشان همراه با آفرینش و نوآوری بوده است. از این رو، هدف از این پژوهش اشاره به نوآوریهای کنفانی و معروفی از رهگذر بازکاوی رمان خشم و هیاهوست.

الباحثون: تورج زینی وند؛ مصیب قبادی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط