أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر

بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/


اعشای تغلبی و اعشای همدان در فاصله زمانی نزدیک به اعشای کبیر می زیسته اند ؛ چون او در فنون مختلف شعری طبع آزمایی کرده اند. پس مدح را برای تکسب می گفته اند و هجوشان قبیح و بسیارگزنده می باشد. با توجه به اینکه بیشتر اشعارشان شکل داستانی به خود گرفته از جهت تاریخی حائز اهمیت است چرا که در آنها رویدادها و اتفاقات زمان خودشان و همچنین نام افراد و مکانها به چشم می خورد. از نکات قابل توجه این است که موسیقی خاص شعری آنان سبب شده اشعارشان به آواز خوانده شود، و حتی ورود کلمات فارسی نیز از طراوت آن نکاسته است. در این مقاله سعی شده با بررسی نمونه هایی از اشعار اعشای تغلبی و اعشای همدان و مقایسه آنها با شعرهای اعشای کبیر به وجوه اشتراک و افتراق موضوعات شعری آنان پرداخته شود.

الباحثون: سید محمد میرحسینی؛ سید فاضل الله بخشی
نوعية البحث: بحث في مجلة لسان مبين - جامعة قزوين http://lem.journals.ikiu.ac.ir/
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط