أبونواس بین مطرقة الحكام و سندان التاریخ

بحث في مجلة ادب عربي - جامعة طهران - https://jalit.ut.ac.ir


چکیده
تاریخ بشری در تداوم خود شاهد ظهور مردان و زنان بزرگی بوده است که رنجها و آرزوهای بشری را در صفحات تاریک و روشن آن به نمایش گذاشته‌اند. به همان اندازه که اینان با شجاعت در مقابل سنتهای کهنه و ارتجاعی جامع? خود ایستاده‌اند و در برابر ظالمان قد علم کرده‌اند، سود‌پرستان عافیت‌طلب، تلاش کرده‌اند آتش فروزان آنها را خاموش ساخته و شخصیت آنان را وارونه جلوه دهند. چه بسا انسانهای بزرگی که تاریخ چهر? آنان را منفور ساخته، و چه بس انسانهای فاسد و ظالمی که از آنان به نیکی یاد نموده است. یکی از این مردان بزرگ، ابونواس، شاعر بزرگ ایرانی است که در عصر اول عباسی، در قرن دوم هجری می‌زیست. او با نبوغ فراوان خود توانست آرا و اندیشه-های مترقی خود را در قالب شعر خمری عرضه کند و بر سنتهای قدیمی و ناروا بشورد. او در این راه تهمتها بسیار شنید و زندانها بسیار کشید.
مقالة حاضر بر آن است با مطالعة مجدد و بازخوانی زندگی و شخصیت علمی و ادبی ابونواس، با استفاده از مراجع و مصادر مهم تاریخی، شخصیت حقیقی و واقعی او را نمایان سازد و هاله‌های ابهام را از او بزداید و راه را برای درک و فهم خمریات او، که از مهمترین و جاودانه‌ترین اشعار عربی می‌باشد همواره سازد.

الباحثون: يوسف هادي پورنهزمي
نوعية البحث: بحث في مجلة ادب عربي - جامعة طهران - https://jalit.ut.ac.ir
الرمز الأصلي: 50ـ تاريخ الأدب العربي
الرموز الفرعية: 53ـ الأدب في العصر العباسي 53ب004 ـ الموضوعات الجديدة
الرابط