آسيب‌هاي اجتماعي از ديدگاه «جميل صدقي الزهاوي»

بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir


چکیده
اشعار سیاسی – اجتماعی به عنوان یکی از نیرومندترین و زنده ترین جریان های ادبی معاصر عرب به شمار می‌رود. و به ویژه در عراق، در پی افزایش ظلم و ستم حکومت ها و استعمارگران با هدف مبارزه در مقابل استبداد و به امید بر طرف شدن ریشه ها و عوامل نابسامانی های اجتماعی شکل گرفت . این اشعار آیینه‌ی تمام نمای دردها و رنج ها، پیکار و پایداری، آزادی و بیانگر معضلات اجتماعی اقشار مختلف جوامع بشری است که شاعران زیادی از جمله جمیل صدقی زهاوی، منادیان حقیقی آن به شمار می آیند.
جمیل صدقی زها‌وی شاعر بزرگ عراق از پیشگامان نهضت در عراق به شمار می رود. . به سبب آزادی فکری و پیشگامیش در اقدامات مترقیانه، زندگی پریشانی داشت و موجب سوءظن حکومت عثمانی و خشم مردم نسبت به او گردید.او پرچم علم آموزی را در جامعه خود برافراشت و در راه آزاد نمودن زن از سنت‌ها و قید و بندهای موجود در جامعه تلاش های فراوانی نمود و در این راه با مقاومت ها و انتقادهای فراوانی روبه رو شد، ولی به مبارزه خویش ادامه داد و عقاید خود را شجاعانه و بدون هیچ تردیدی بیان نمود. در این نوشتار ابتدا شرح زندگی او ، سپس به آسیب‌هایی که می‌تواند تارو پود یک جامعه را از هم بگسلد و زهاوی هم ‌به آن اشاره  کرده ، پرداخته شده است. و سعی شده تا آرا و اندیشه های سیاسی اجتماعی او را از خلال اشعار دیوانش استخراج، دسته بندی و در نهایت بررسی کرده، و جهت گیری های فکری در آن را تا حد امکان مشخص نماید.

الباحثون: حسين ناظري/ معصومه محمودآبادي
نوعية البحث: بحث في مجلة نقد ادب معاصر عربي جامعة يزد - http://mcal.yazd.ac.ir
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 91-النقد الأدبي 91ث003-المنهج الاجتماعي
الرابط