نقد و بررسی ترجمه‌های فارسی اشعار نزار قبانی (نمونه ترجمه‌های رضا عامری و موسی بیدج)

جامعة أصفهان


شعر یکی از مهم‌ترین انواع ادبی است که باتوجه به ویژگی‌های زبان شعر ترجمه‌ی آن غالباً با دشواری‌های مختلفی روبرو است. شعر از آغاز با دو دیدگاه ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری روبرو بوده اما به هر حال ترجمه‌ی شعر از زبانی به زبان دیگر پیوسته انجام شده و جایگاه ویژه‌ای یافته است. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها‌ی شعر به عنوان یک اثر ادبی تأثیر‌گذاری است و حفظ این ویژگی تنها از رهگذر ترجمه خوب امکان‌پذیر است. اما بسیاری از متون ادبی ترجمه شده دچار کاستی‌ها-یی هستند. ترجمه‌ی شعر عربی به فارسی پیشینه‌ی دیرینه‌ای دارد. اما از بین شاعران معاصر عرب، اشعار نزار قبانی شاعر پر آوازه ی سوری مورد استقبال مترجمان ایرانی قرار گرفته است. این پژوهش به نقد و بررسی دو مجموعه از ترجمه‌ها‌ی فارسی اشعار نزار قبانی، «صد نامه‌ی عاشقانه» ترجمه‌ی رضا عامری و «بلقیس و عاشقانه‌ها‌ی دیگر» ترجمه موسی بیدج می‌پردازد. تغییرات موجود در ترجمه‌ها در دو بخش یکی انواع تغییر شامل حذف، افزودن، جابجایی و دیگری حوزه ی تغییر شامل واژگان و ساختار مورد بررسی قرار گرفتند و با مقایسه‌ی ترجمه‌ها با اصل عربی اشعار به ذکر مثال‌ها‌یی پرداخته شده است امید است این تحقیق بتواند باعث ارتقا‌ی سطح کیفی ترجمه‌های اشعار نو از عربی به فارسی بشود.

الباحثون: الهام میرزایی استاد راهنما: نرگس گنجی استاد مشاور: منصوره زرکوب
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 47ـ نقد الترجمة . 47ث ـ تقييم الترجمة
الرابط