مکانه الرجل فی شعر سعاد الصباح

جامعة أصفهان


نقش مرد در تهیه ی احتیاجات زندگی بسیار مهم و در آن هیچ شک وتردیدی وجود ندارد و این امر جز با همکاری و مساعدت زن میسر نمی شود واین همکاری در زمینه ی تعلیم و تربیت و مسائل روحی و عاطفی بیشتر مورد نیاز می باشد تا انسان به آنچه پروردگار از او خواسته است برسد ولی در طول تاریخ بجای همکاری بین زن و مرد ،و بدلیل تقالید بی اساس و بد فهمی از مسائل دینی زن مورد ستم واقع شده است و به این دلیل عده ای از زنان و مردان عَلَم برابری و مساوات زن با مرد را برافراشتند که از جمله آنها شاعر کویتی معاصر خانم سعاد الصباح می باشد این شاعر بیشترین اشعارش را در مورد آزادی زن سروده و مردان را از نظر برخورد با زن مورد ستایش قرار داده و یا به شدت نکوهش نموده است وبه معرفی برخوردهای مثبت ومنفی مردان پرداخته و در مورد آنها شعر سروده که در این پایان نامه به بررسی این اشعار و جای گاه مرد می پردازیم.

الباحثون: جاسم نژادنادری استاد راهنما : محمد خاقانی اصفهانی استاد مشاور : نرگس گنجی
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 50ـ تاريخ الأدب العربي
الرموز الفرعية: 57ـ الأدب في العصر المعاصر . 57ب ـ الشعر المعاصر
الرابط