مظاهر أدب المقاومه فی شعر بشری البستانی

جامعة أصفهان


دکتر بشری البستانی به عنوان استاد دانشگاه و متفکر ادبی، یکی از زنان ادیب و متعهد معاصر عراق است که اثر بارزی در فرهنگ عراقی به طور خاص و فرهنگ عربی به طور عام از خود به جای گذاشته است. وی با آثار وزین خود ارزش های بیانی و زیبایی شناختی والایی در گستره ادبیات پایداری و ادبیات عرب بر جای نهاده است. بستانی در هیاهوی “صدای گلوله و مواد منفجره” به دردهای امت خویش پرداخته تا وجدان خفته مردم خویش را بیدار، و آنها را به رها کردن ترس و درنوردیدن مشکلات در رویارویی با دشمن تشویق کند. بستانی در اعماق مسائل ملت عربی فرو می رود و زخم خود را با زخم سرزمین مادری و ملت عربی در هم می آمیزد، تا بیانگر عشقی به آنها باشد، که بر خواننده آشکار و ممزوج با درد، آرزو و خوش بینی به وطن و امت عربی است. این جستار با نگاهی گذرا بر حیات و آثار شاعر کوشیده، تا مهم ترین جلوه ها و مضامین ادبیات مقاومت همانند: عشق به سرزمین مادری، دعوت به جهاد و مقاومت، تعهد قومی نسبت به سرزمین عربی، ستایش انقلابیون وشهدا و انتقاد از حاکمان خودکامه عرب را در شعر بشری بستانی تحلیل و بررسی نماید. علاوه بر این، این پژوهش از مهمترین وسایل تعبیر و ویژگی ها و انگیزه های شعر مقاومت شاعر چشم نپوشیده است. شایان ذکر است که این پژوهش بر شیوه توصیف و تحلیل می باشد.

الباحثون: محسن غلامحسین کهوری استاد راهنما: سردار اصلانی استاد مشاور: حمید احمدیان
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 98-الأدب الملتزم . 98ت001- أدب المقاومة
الرابط