سیمای اساطیری انبیا در دیوان محمود درویش و سمیح القاسم

جامعة أصفهان


شاعران معاصر در شعر خود به کاربرد میراث أسطوره ای و دینی روی آورده اند اما مرزبندی بین این دو میراث به سهولت امکان پذیر نمی باشد، زیرا ارتباط تنگاتنگی بین آن دو وجود دارد که نمی توان آن را نادیده انگاشت. در این راستا بسیاری از شخصیت های دینی به میراث اسطوره ای وارد شده و تحت تأثیر فضای أساطیری قرار گرفته اند از جمله شخصیت أنبیاء که واقعیت هایی هستند دارای سیمای أساطیری و در شعر کاربرد نمادین یافته اند. علاوه بر این شاعران از قدیم احساس کرده اند که رابطه عمیقی بین الهام شعری آنان و سرگذشت أنبیاء وجود دارد و شاعر فلسطینی تلاش کرده تا با بیان سیره أنبیاء درد و رنج ملتش را ترسیم کند و شخصیت پیامبران را به عنوان حاملان ارزشهای عاطفی و دینی است را برای دفاع از سرزمین فلسطین فراخواند.در این پژوهش دیدگاه اسطوره ای محمود درویش و سمیح قاسم را در مورد پیامبرانی که بیشتر در شعرشان به آنان اشاره کرده اند بررسی کردیم و بررسی موضوعی طبق درون مایه های زیر انجام گرفت: مقاومت و پیروزی، هجرت و غربت، قیام و مبارزه و….این پژوهش به شیوه توصیفی_ تحلیلی است و از اهداف پایان نامه معرفی ابعادی از دین و تاریخ ادیان در ادبیات معاصر عرب است و ارتباط بین مقاومت فکری و فرهنگی شاعران فلسطینی مورد بررسی قرار گرفت.

الباحثون: خدیجه عرب‌صالحی استاد راهنما: حمید احمدیان استاد مشاور: نرگس گنجی
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 90 الدراسات الأدبية
الرموز الفرعية: 96-الأدب المقارن 96ت- الموازنة
الرابط