دراسه آثار الإملاء العربی علی المهارات اللغویه لطلاب المدارس الثانویه من الناطقین بالفارسیه

جامعة أصفهان


درس املا از دروسی است که در آموزش فارسی و انگلیسی در مدارس ایران حائز اهمیت فراوان است ولی در نظام آموزشی ایران موضوع املای عربی در ماده‌ی درسی عربی گنجانده نشده است و هیچ گواه یا نشانه‌ای که حاکی از توجه معلمان به املای عربی است، در مدارس یافت نمی‌شود. این امر از نقاط ضعف شیوه‌های آموزش در مدارس ماست چرا که فواید املا فقط محدود به نگارش صحیح کلمات نیست و دارای اهداف آموزشی گسترده تری است هر‌چند که به نظر می‌رسد که مسأله‌ی املای عربی کاملاً‌ مورد غفلت واقع شده است.این پژوهش برخی از نقایص تدریس زبان عربی در ایران را نشان می‌دهد و دارای دو بعد نظری و کاربردی است؛ بعد نظری دربرگیرنده‌ی دو فصل است که به بیان اهمیت املای عربی، انواع و فواید آن و ارتباطش با سایر مهارت‌های زبانی و شناختی می‌پردازد. بعد کاربردی پژوهش عبارت است از اقدام پژوهشگر به انتخاب دو کلاس همگن متشکل از 52 دانش آموز سال اول از دبیرستان قدس شهرستان میبد (استان یزد) در سال تحصیلی 88-87 .در این پژوهش با انتخاب دو گروه آزمایش درضمن درس عربی به تمرینات املای عربی برای گروه آزمایش پرداختیم و به گروه گواه باتکیه بر ماده‌ی مصوب از طرف آموزش و پرورش تمرین املا ندادیم. سپس سطح مهارت زبانی دو گروه از طریق دو آزمون ابتدایی و پایانی (پیش آزمون و پس آزمون) سنجیده شد.فرضیه‌های پژوهش حاضر مبتنی بر اعتقاد به تأثیر مثبت تمرین املای عربی در تقویت دو مهارت شنیداری و نوشتاری دانش آموزان است. نتایج پژوهش که متکی بر دو آزمون می‌باشد، نشان می‌دهد که دانش‌آموزان فارسی‌ زبان آموزش دیده در زمینه‌ی املای عربی، نسبت به دانش‌آموزان آموزش ندیده از نظر توانش زبانی برتری آشکاری دارند. و این امر فرضیه‌های پژوهش را تأیید می کند.

الباحثون: رضوان دلاوری فیروزآبادی استاد راهنما: نرگس گنجی استاد مشاور: هوشنگ طالبی
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 30. تعليم اللغة العربية
الرموز الفرعية: 31. طرق تعليم اللغة العربية 31ت‌ـ تعليم اللغة العربية للکبار 35- آليات تعليم وتعلم اللغة العربية . 35ج001-علم اللغة التطبيقي
الرابط