ترجمه کتاب دروب نوشته میخائیل نعیمه از عربی به فارسی

جامعة أصفهان


چند انگیزه مرا به ترجمه کتاب «دروب» نوشته میخائیل نعیمه تشویق کرد. نخست: علاقه وافر من به ترجمه. دوم: آشنایی با مبانی، دانش، فن ترجمه و همه مطالعاتی که در این زمینه از کتاب‌های نویسندگان معاصر داشتم سوم: مراجعه برخی افراد به برخی آثار عربی که هنوز به فارسی برگردان نشده. این کتاب، بنا بر فرموده استاد در آن هنگام به فارسی برگردان نشده بود. بعلاوه این کتاب در بر دارنده موضوعات مفید و مختلف اخلاقی و اجتماعی است و چون به زبان فارسی برگردان نشده جز دانشجویان زبان عربی از معانی والای آن آشنایی ندارند. روش تحقیقی که بدان پرداختم، یکی استفاده از خود اثر ادبی نویسنده است و دیگر، فرهنگ‌های دو زبانه و در نهایت واژه‌ها و عبارات زبان مبدأ را به زبان مقصد برگردان نمودم. یک ترجمه از زبانی به زبانی دیگر نه تنها دقیق نیست بلکه دو ترجمه‌ای را نمی‌توان یافت که با هم یکسان باشد. کمتر مترجمی را می‌توان یافت که ترجمه‌ای امین و به دور از خیانت که آرا و اندیشه‌ها و احساسات نویسنده را در بر داشته باشد به دست دهد. باید بگویم که ترجمه کار ساده‌ای نیست به خاطر اینکه دو زبان، هر یک اشارات ویژه خود را داراست که مترجم باید پیام متن را با معادل‌‌یابی‌های درست به خواننده زبان مقصد عرضه‌ کند. ما در ترجمه یک مثلث متساوی الاضلاع داریم: نویسنده، مترجم و مخاطب. هدف اصلی مترجم گزینش واژه‌ها و برابریابی درست برای واژه‌های زبان بیگانه و برگردان آن به زبان مقصد است. در این ترجمه به این نتیجه رسیدم که باید موضوع مورد نظر متن را به دقت مورد مطالعه قرار دهم و بطور کامل بدان آگاهی پیدا کنم و در نهایت به برگردان آن بپردازم. در حقیقت برگردان نوشته ادبی نعیمه زمان بسیاری طلبید و نمی‌توان آنی و اتفاقی ترجمه کرد. امیدوارم که همه دانشجویان به این ترجمه نظر افکنند و از سخنان گوهربار و ارزشمند نعیمه پند بیاموزند و از آن پیروی کنند.

الباحثون: محمدرضا عرب‌زاده استاد راهنما: سردار اصلانی استاد مشاور: عبدالغنی ایروانی‌زاده
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 48ب001- فن الترجمة من العربية إلي اللغات الأخري
الرابط