ترجمه کتاب [الفضیله عذراء أبداً]

جامعة أصفهان


پژوهشگر در این رساله، کتاب الفضیله عذراء أبداً، نوشت? علی انصاری را ترجمه کرده است. این کتاب، داستان حقیقی زنی مبارز و آزادیخواه عراقی است که به جرم اندیشه دینی و آزادیخواهانه‌اش دستگیر و روان? زندان و متحمل شکنجه های روحی و جسمی فراوانی می شود. این اثر در قالب رمان و با شیو? تربیتی- اخلاقی- سیاسی، مقطع تاریخی دشواری از زندگی دختران در دور? حکومت بعث عراق را به تصویر می‌کشد. و با طرح اندیشه‌های عقیدتی- سیاسی، به شکل گفتگوهایی شفاف و روان میان شخصیت‌های داستان توانسته است به سوال‌هایی که ذهن برخی از جوانان را درگیر کرده است پاسخ دهد، و راهنمایی برای جان‌های حیران و تشنه باشد.مترجم در ترجم? این کتاب به فراخور نیاز هم از ترجم? لفظی استفاده کرده است، هم از ترجم? معنایی. و در حد توان سعی کرده است که به متن مبدأ پایبند باشد، اما همزمان اسلوب نگارش زبان مقصد را نیز در نظر گرفته است، و اگر جایی از ترجمه تقدیم و تأخیرهایی در عبارات مشاهده شود، دلیل آن تأثیرپذیری از زبان عربی نیست، بلکه مترجم از این روش برای ادبی کردن ترجمه‌اش استفاده نموده است. در قسمت‌هایی از ترجمه نیز شاهد نمونه‌هایی از ترجمه ارتباطی هستیم که فقط در حد تخفیف بار معنایی منفی بعضی از واژگان است. مترجم تا حد امکان سعی کرده است عبارت‌های طولانی و ترکیبی را بشکند و در قالب جمله‌های کوتاه بنویسد.امری که در روند ترجمه مشاهده شد تفاوت شیو? نگارش عربی و فارسی در بکارگیری عبارت‌های طولانی مرکب از چند جمله بود و این نمایانگر ویژگی زبان عربی و یا به عبارتی ظرفیت آن زبان است که اجاز? ساخت چنین عباراتی را می‌دهد.

الباحثون: فاطمه شمسیان قهفرخی استاد راهنما: سردار اصلانی استاد راهنما: احمدرضا صاعدی
نوعية البحث: جامعة أصفهان
الرمز الأصلي: 40ـ الترجمة العربية
الرموز الفرعية: 46ب ـ ترجمة الرواية 46ب001- ترجمة الرواية العربية
الرابط